Експертизи на обекти, производства, технологии

за пожарообезопасяване

  • изработване на противопожарни проекти съобразно изискванията на Наредба № Iз–1971/ 2009г.;
  • създаване на цялостна документация (противопожарно досие) на всякакъв вид обекти съгласно Наредба № 8121з – 647/ 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
  • експертизи за пожарообезопасяване на обекти, производства и технологии.

Извършва се от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен стаж в системата на противопожарната охрана. Тази методика позволява обсъждане и вярна ориентация на заинтересуваните страни. Резултатите успешно могат да се прилагат в пряката дейност на лицензирани остойностители, одитори, застрахователи, при съдебни спорове.