Експертизи на обекти, производства, технологии

за пожарообезопасяване

  • изработване на противопожарни проекти;
  • създаване на цялостна документация (противопожарно досие) на всякакъв вид обекти съгласно Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
  • експертизи за пожарообезопасяване на обекти, производства и технологии;
  • методика за определяне на риска от възникване на пожари;
  • методика за определяне на риска от възникване на щети вследствие от възникнали пожари;
  • установяване на причините за вече възникнали пожари.

Тези оценки се извършват на база на обективни показатели, обхващащи цялостното състояние на обекта. Използва се точкова система за количествено и качествено оценяване на рисковете. Характерно за този подход е неговата широкообхватност по проблемите.

Извършва се от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен стаж в системата на противопожарната охрана. Тази методика позволява обсъждане и вярна ориентация на заинтересуваните страни. Резултатите успешно могат да се прилагат в пряката дейност на лицензирани остойностители, одитори, застрахователи, при съдебни спорове.

Нашите услуги

Доставка

на противопожарна техника

Обслужване, ремонтиране, презареждане

на противопожарна техника

Настилки