Настилка Н П Е Н И

Специализирана искробезопасна подова настилка – електропроводима, негорима, киселинноустойчива, искронеобразуваща.

 

1. Предназначение

Тази специализирана искробезопасна настилка е съставена изцяло по наша оригинална рецепта и е напълно съобразена с изискванията на Наредба Iз – 1971/2009г. и БДС 15969 – 84 „Статично електричество. Общи изисквания за защита“. Предназначена е за взривоопасни зони, където се изключва наличието на всякакви източници на възпламеняване – както образуването на механични искри, така и на искри от електростатични разряди в следствие на статично електричество у хора или технологични съоръжения. Подходящата комбинация на съставляващите я вещества я правят и електропроводима /по смисъла на на БДС 15969 – 84/, и негорима според защитения клас А2fl от класификацията по реакция на огън.

Качествата на настилката позволяват и по-широка употреба – да бъде използвана на много и различни места, където статичното електричество сериозно би препятствало прецизната работа на електронни устройства, технологични устройства и др.п.

2. Състав

Подовата антистатична настилка се състои от органични и неорганични съставки. Постигнатите съотношения между тях я гарантират като негорима и електопроводима, тъй като е защитено отвеждащо елекрическо съпротивление Rотв. = 104 – 106 Ома.

3. Начин на приложение

Оптималната дебелина на настилка НПЕНИ е 4-7мм. Под основния пласт се полага високопроводим слой, който се свързва към заземителния контур на обекта.

Апликира се от бригада, специализирана за саморазливни епоксидни подове.Пълното натоварване на настилката е допустимо поне 3-4 дни след нанасянето й.

Времето на полагане е в зависимост от конкретната площ и състоянието на основата. Работата приключва с контролно измерване и протоколиране на отвеждащото електросъпротивление съобразно изискванията на БДС EN 61340–4–1, както и с издаване на инструкция за употреба и декларация за съответствие със защитените сертифициращи документи.

4. Документи, сертифициращи специализираната настилка по отношение на негоримост, електросъпротивление, искронеобразуване

Сертификат

на НЦИЕС

Виж документа

Протокол

от Акредитираната лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения по отношение на образуване на механични искри

Виж документа

Протокол

от Акредитираната лаборатория за изпитвания на взривозащитени съоръжения по отношение на констатираното електрическо съпротивление

Виж документа

 

Изпрати запитване